Iné publikácie

Iné publikácie 2020

  1. Dankulincová Z., Bosáková L., Fiľakovská D., Husárová D., Kopčáková J.Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020. ISBN 978-80-8152-921-4.
  2. Husárová D., Dankulincová Veselská Z. Rodina ako protektívny faktor výskytu emocionálnych a behaviorálnych problémov u adolescentov. In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.
  3. Lacková Rebičová M., Dankulincová Veselská Z. Vplyv školských faktorov na vzťah medzi nepriaznivými skúsenosťami z detstva a emocionálnymi a behaviorálnymi problémami u adolescentov. In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.

Iné publikácie 2019

  1. Madarasová Gecková A., Eds.: Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodneho projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Košice: Equilibria, s.r.o., 2019.

Iné publikácie 2017

  1. Fiľakovská Bobáková D., Dankulincová Veselská Z., Pálfiová M.: Starostlivosť o problémových adolescentov. Sociálna Prevencia, 2017, 2:3-4.

Iné publikácie 2015

  1. Pálfiová M., Dankulincová Veselská Z., Bobáková D., Madarasová Gecková A.: Teoretický pohľad na adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami [Theoretical perspective on adolescents with emotional and behavioral problems]. In: Mládež a spoločnosť, 2015, 21(3):67-75.