Výskumný tím

AMG foto

Prof. Andrea Madarasová Gecková PhD.

Prof. Andrea Madarasová Gecková PhD. je profesorka v odbore sociálna psychológia (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika, 2014) a v súčasnej dobe pôsobí ako prednostka na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dlhodobo sa venuje výskumu sociálnych determinánt zdravia a budovaniu výskumných kapacít. Podieľala sa na riešení viacerých národných projektov (APVV, VEGA) a na európskych projektoch (7RP SOPHIE HEALTH, H2020 RIVER-EU). Spolupracovala s WHO v úlohe experta v oblasti sociálnych determinánt zdravia v spolupráci s WHO kanceláriou v Benátkach, Prahe, Ljublane, Viljnuse, Manile. Je národnou koordinátorkou štúdie HBSC.

ZDV foto

doc. Zuzana Dankulincová Veselská PhD.

Doc. Zuzana Dankulincová Veselská PhD. je docentka v odbore sociálna psychológia (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika, 2016) a ako vedecká pracovníčka pôsobí na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem toho je národná delegátka European Health Psychology Society (EHPS). Bola a je členkou viacerých riešiteľských kolektívov v národných (APVV, VEGA) aj medzinárodných (HBSC, 7RP Health SOPHIE, H2020 RIVER-EU) výskumných projektoch a jej výskum  je zameraný na duševné zdravie v období dospievania a na mapovanie a vylepšovanie systému starostlivosti o dospievajúcich s duševnými problémami.

SONY DSC

Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková  PhD.

Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková PhD.  pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bola členkou viacerých riešiteľských kolektívov v národných (APVV, VEGA) aj medzinárodných (7RP Health SOPHIE, H2020 RIVER-EU) výskumných projektoch a jej výskum je zameraný na zdravé dospievanie a etnické menšiny. V minulosti pracovala ako samostatný referent s klientmi z cieľovej skupiny našej štúdie na Odd. Sociálno-právnej Ochrany Detí a Sociálnej Kurately (ďalej len SPODaSK).

Bosakova

Ing. Lucia Bosáková PhD.

Ing. Lucia Bosáková PhD. et PhD. je docentkou na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojho výskumu sa venuje predovšetkým socioekonomickým determinantom zdravia. Participovala na viacerých národných (APVV; VEGA) a medzinárodných projektoch (7RP SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173; H2020 Euro-healthy, H2020 RIVER-EU). Je členkou siete HBSC, v rámci ktorej zastupuje SR vo fokusovej skupine Social Inequality. Taktiež je hlavnou riešiteľkou slovenského národného tímu DIPEx.

Holubcikova

Mgr. Jana Holubčíková PhD.

Mgr. Jana Holubčíková PhD. je vedeckou pracovníčkou na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bola spoluriešiteľkou viacerých národných (VEGA, APVV) i medzinárodných projektov (7RP SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173). Je členkou asociácie European Association of Research on Adolescence a taktiež členkou redakčnej rady karentovaného časopisu International Journal of Public Health.

Husarova

Mgr. Daniela Husárová Brindová

Mgr. Daniela Husárová Brindová PhD. je vedeckou pracovníčkou na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje výskumu faktorov rodinného prostredia ovplyvňujúcich zdravý vývin školákov ako aj výskumu kvality života u dospievajúcich s chronickým ochorením. V minulosti pracovala ako psychológ v rámci CPPPaP. Podieľala sa na úspešnom riešení národných (VEGA, APVV)  a je súčasťou medzinárodného tímu štúdie Health Behaviour of School-aged children (HBSC) ako aj členom European Health Psychology Society.

SONY DSC

Mgr. Jaroslava Kopčáková

Mgr. Jaroslava Kopčáková PhD je vedeckou pracovníčkou na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí tiež ako zástupca národného delegáta European Health Psychology Society (EHPS) a v rámci výskumnej siete HBSC sa venuje problematike voľného času a fyzickej aktivite u adolescentov. Podieľala sa na riešení viacerých národných projektov (APVV, VEGA,VIPPA2 atď.) a medzinárodných projektov (7RP SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173, International Visegrad Fund, No.21110275). Zároveň sa angažuje v celoslovensky pôsobiacej detskej organizácii FÉNIX, o.z.

MLR_profil.jpg

Mgr. Miriama Lacková Rebičová

Mgr. Miriama Lacková Rebičová PhD. získala magisterský titul v oblasti sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2011. Pred a počas štúdia pracovala ako dobrovoľný animátor v organizácii eRko a v organizácii Úsmev ako dar. Po štúdiu pracovala na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.  V súčasnosti pracuje ako externá spolupracovníčka na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Care4Youth, ktorý bol aj predmetom jej dizertačnej práce. Jej výskum sa zameriaval na vplyv závažných životných udalostí na zdravý vývoj adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

_IMG5099

Mgr. Jaroslava Macková

Mgr. Jaroslava Macková PhD. získala magisterský titul v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017. V súčasnosti pracuje ako externá spolupracovníčka na Ústave psychológie zdravia metodológie výskumu, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Care4Youth, ktorý bol aj predmetom jej dizertačnej práce. Jej výskum sa zameriaval na vplyv vybraných rizikových a ochranných faktorov na zdravý vývoj adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.