Výsledky Care4Youth štúdie boli prezentované v rámci multidisciplinárneho pracovného stretnutia realizovaného v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím

Výsledky Care4Youth štúdie boli prezentované v rámci multidisciplinárneho pracovného stretnutia realizovaného v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.
V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím boli naše kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Husárová pozvané na multidisciplinárne pracovné stretnutie subjektov k problematike násilia páchaného na deťoch s cieľom prezentovať výsledky štúdie Care4Youth venované mapovanie systému starostlivosti o deti s emocionálnymi problémami a problémami v správaní z pohľadu všetkých zúčastnených.