Care4Youth

Štúdia Care4Youth, na ktorej momentálne pracujú členky nášho tímu z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa sústredí na dospievajúcich, ktorí vstupujú do systému starostlivosti pre emocionálne problémy a problémy v správaní. Úlohou tímu je komplexne v priebehu niekoľkých rokov v úzkej spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce zmapovať existujúci systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní a jeho charakteristiky a nedostatky z pohľadu všetkých zúčastnených
– dospievajúcich,
– ich rodičov,
– poskytovateľov starostlivosti
s cieľom priniesť komplexný pohľad na ponúkanú starostlivosť a podporiť návrh vylepšení v systéme starostlivosti, ktorý by bol prospešným pre všetky zúčastnené strany.

Hlavný cieľ projektu je dosahovaný prostredníctvom:
– kvantitatívnej longitudinálnej štúdie vo forme dotazníkov v priebehu troch rokov
– kvalitatívnej štúdie vo forme rozhovorov
– mapovania konceptov

Ktorí členovia tímu sa venujú projektu?

Zuzana Dankulincová   (zuzana.dankulincova@upjs.sk)
Andrea Madarasová Gecková, Daniela Fiľakovská, Lucia Bosáková, Daniela Husárová, Jaroslava Kopčáková, Jana Holubčíková, Miriama Lacková Rebičová, Jaroslava Macková, Kateřina Paclíková

Čo vlastne robí náš výskumný tím?

Výskum nášho tímu je orientovaný na dospievajúcich s emocionálnymi problémami a  problémami v správaní a ich rodičom, pričom pozornosť je venovaná najmä ich skúsenostiam v systéme starostlivosti.

Viac o nás a našich aktivitách si môžete prečítať TU.

Aké metódy používame?

V rámci prierezových ako aj longitudinálnych dizajnov používame dotazníkovú metódu zberu údajov v kombinácii s kvalitatívnymi metódami.

Viac informácií

Care4Youth monografia

Care4Youth infografika

Care4Youth informačný leták

Care4Youth sprievodný list pre rodičov respondentov zo základných škôl

Tlačová správa 15.11.2016