Care4Youth

Štúdia Care4Youth, na ktorej momentálne pracujú členovia nášho tímu z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika sa sústredí na deti a adolescentov, ktorí vstupujú do systému starostlivosti pre emocionálne problémy a problémy v správaní. Úlohou tímu je dlhodobo v priebehu niekoľkých rokov sledovať  deti a adolescentov s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme preventívno-poradenskej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti v úzkej spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce. Radi by sme zistili, kedy a ako klienti vstupujú do a vystupujú zo systému starostlivosti, prípadne sa presúvajú z jedného typu starostlivosti do druhého. Chceli by sme tiež preskúmať vplyv rôznych smerovaní systémom starostlivosti na životnú spokojnosť a kvalitu života klientov s prihliadnutím na ich sociálne zázemie, či skôr identifikovať rizikové a ochranné faktory, ktoré stimulujú ich úspešnosť v systéme, alebo naopak, ktoré ich ohrozujú.

Ktorí členovia tímu sa venujú projektu?

Zuzana Dankulincová   (zuzana.dankulincova@upjs.sk)
Andrea Madarasová Gecková, Daniela Fiľakovská, Lucia Bosáková, Daniela Husárová, Jaroslava Kopčáková, Jana Holubčíková, Miriama Lacková Rebičová, Jaroslava Macková, Kateřina Paclíková

Čo vlastne robí náš výskumný tím?

Výskum nášho tímu je orientovaný na zdravý vývin detí a adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, pričom pozornosť je venovaná najmä ich trajektórii v systéme starostlivosti.

Viac o nás a našich aktivitách si môžete prečítať TU.

Aké metódy používame?

V rámci prierezových ako aj longitudinálnych dizajnov používame prevažne dotazníkovú metódu zberu údajov v kombinácii s kvalitatívnymi metódami.

Viac informácií

Care4Youth monografia

Care4Youth infografika

Care4Youth informačný leták

Care4Youth sprievodný list pre rodičov respondentov zo základných škôl

Tlačová správa 15.11.2016