Približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že približne 6% dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní nemá prístup k starostlivosti. Avšak až 27% dospievajúcich v starostlivosti je, aj keď skríningový nástroj výskyt emocionálnych problémov a problémov v správaní nepotvrdil. Dôvody je možné hľadať v rodinnom prostredí. Rodičia dospievajúcich, ktorí boli v starostlivosti napriek absencii emocionálnych problémov a problémov v správaní mali horšiu socioekonomickú pozíciu, viac vlastných psychologických ťažkostí, horšie rodičovské zručnosti a menej sociálnej opory od rodiny.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7066/htm

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme starostlivosti: mapovanie, nedostatky a možnosti vylepšenia systému starostlivosti z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov” získal finančnú podporu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)!

Náš nový kvalitatívny projekt “Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami a ich rodiny v systéme starostlivosti: mapovanie, nedostatky a možnosti vylepšenia systému starostlivosti z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov” získal finančnú podporu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)!

Tešíme sa z možnosti pokračovať ďalej a po rozhovoroch s poskytovateľmi uskutočniť rozhovory aj s dospievajúcimi a ich rodičmi.

dievca-high-res

Problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat.

Naša štúdia prináša ďalšie výsledky. Zistili sme, že problém so zaspávaním i nedostatočná dĺžka spánku súvisí s výskytom emocionálnych problémov a problémov v správaní, pričom ťažkosti pri zaspávaní boli silnejším indikátorom problémov a zároveň i častejším symptómom u dievčat. Pritom až tretina dievčat vo veku 13-15 rokov má problémy so zaspávaním a iba polovička 15-ročných dievčat aj chlapcov spí aspoň 8 hodín denne.

Celý článok je možné si prečítať tu: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1691/pdf

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti.

“Ako zlepšiť systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami?” Tím Care4Youth sa 10. decembra v priestoroch Hands on Science na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach znova stretol s poskytovateľmi starostlivosti a diskutoval o riešeniach v rámci workshopu zameraného na konkrétnu formu implementácie opatrení zameraných na optimalizáciu systému starostlivosti.

 

Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím mohol tento týždeň zúčastniť stretnutia DIPEx International v Oxforde.

Máme obrovskú radosť, že sa náš Care4Youth tím mohol tento týždeň zúčastniť stretnutia DIPEx International v Oxforde. DIPEx International je združenie špičkových výskumníkov realizujúcich kvalitatívny výskum osobných skúseností ľudí v oblasti zdravia a chorôb. Ich poslaním je zlepšovať porozumenie týchto skúseností v prospech spoločnosti, výskumných pracovníkov a zdravotníckeho sektora vrátane zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík. Viac informácií je možné nájsť na http://www.dipexinternational.org/

 

Care4Youth tím bol pozvaný prednášať na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

Akú úlohu zohráva rodina, škola a komunita v zmierňovaní emocionálnych problémov a problémov v správaní? Kľúčovou sa zdá byť včasná identifikácia a intervencia ešte mimo systému starostlivosti.

Aj o tom sme 7.11. prednášali v Bratislave na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá bola organizovaná Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Ďakujeme za pozvanie!

Máme za sebou interný workshop nášho tímu Care4Youth, sa v Hands on Science Center, ktorý sa uskutočnil u nás v MediPark-u UPJŠ, venovaný téme fungovania systému starostlivosti u detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami z pohľadu poskytovateľov tejto starostlivosti.

Tento utorok, 29.10.2019, sa v Hands on Science Center, u nás v MediPark-u, uskutočnil interný workshop nášho tímu Care4Youth, venovaný téme fungovania systému starostlivosti u detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami z pohľadu poskytovateľov tejto starostlivosti. V snahe, čo najlepšie prediskutovať najvýraznejšie témy, ktoré vyvstali z nedávno realizovanej kvalitatívnej časti tohto projektu a dohodnúť sa na ďalších postupoch práce, sme si prizvali odborníčku v danej téme, Danielle Jansen z University of Groningen v Holandsku, ktorá sa venuje skúmaniu systému starostlivosti o deti v EÚ.

Výsledky Care4Youth štúdie boli prezentované v rámci multidisciplinárneho pracovného stretnutia realizovaného v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím

Výsledky Care4Youth štúdie boli prezentované v rámci multidisciplinárneho pracovného stretnutia realizovaného v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.
V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím boli naše kolegyne Zuzana Dankulincová a Daniela Husárová pozvané na multidisciplinárne pracovné stretnutie subjektov k problematike násilia páchaného na deťoch s cieľom prezentovať výsledky štúdie Care4Youth venované mapovanie systému starostlivosti o deti s emocionálnymi problémami a problémami v správaní z pohľadu všetkých zúčastnených.